Israël en de kerk

Israël in oorlog Strijd op verschillende fronten

Zaterdag 7 oktober, de dag waarop het Bijbelse feest Simchat Tora werd gevierd werd Israël opgeschrikt door een ongekende golf van terreur door Hamas. ’s Ochtends vroeg overvielen terroristen nietsvermoedende burgers en gingen al moordend, martelend en verkrachtend door de dorpen heen waarbij 1200 Israëli’s omkwamen. De slachting is te gruwelijk om te beschrijven. Ruim 200 mensen (kinderen, vrouwen, mannen, ouderen) werden ontvoerd, van wie de jongste een baby en ouderen die de Holocaust hebben overleefd. Een inktzwarte dag. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit eerder op één dag zoveel Joden vermoord. De terroristen maakten overigens geen onderscheid tussen Jood of geen Jood en vermoorden ook Arabieren en buitenlanders. Sinds die dag zijn er tevens duizenden raketten afgevuurd richting Israël. Opnieuw is Israël in een oorlog verwikkeld om verdediging van de burgers en voortbestaan van de natie. Het gevaar dreigt vanuit allerlei kanten, uit het noorden van Hezbollah en uit het zuiden van rebellen in Jemen. De strijd wordt op verschillende fronten gevoerd, via het leger, diplomatiek, de media en is ten diepste een geestelijke strijd, duisternis tegen licht.

Hamas verantwoordelijk

Het Israëlisch leger heeft als reactie op de terreurdaden van Hamas talloze bombardementen uitgevoerd en is een grondoffensief begonnen. Een zeer complexe en risicovolle operatie met als doel de gijzelaars te bevrijden en Hamas en diens infrastructuur te vernietigen. Israël wordt daarbij geconfronteerd met een militante organisatie die niets om zijn eigen burgerbevolking geeft en hen bewust gebruikt als menselijk schild, zelfs de zieken. Intussen draait de propaganda van Hamas op volle toeren waarbij zij Israël de schuld in de schoenen schuiven voor de talloze burgerslachtoffers en brengen nieuwsberichten uit die op leugens bleken te berusten. Veel mensen lijken echter verblind te zijn voor het kwade gezicht van Hamas die deze oorlog begonnen is en elke vorm van internationaal recht en mensenrechten schendt. De VN weigert in de resoluties omtrent deze oorlog de moordpartijen van Hamas op die 7 oktober te veroordelen. De Arabische burgerbevolking is samen met de Israëliërs slachtoffer van het Hamas regime.

Vernietiging van de staat Israël

Deze oorlog wordt door velen uitgelegd als opstand tegen “de Israëlische bezetting” en zij wenden deze oorlog aan voor het oprichten van de Palestijnse staat. De bedoelingen van Hamas die ten grondslag liggen aan deze oorlog hebben echter niets met het oprichten van de  Palestijnse staat te maken, maar met het vernietigen van de staat Israël. Zij zijn helemaal niet geïnteresseerd in een tweestaten-oplossing, maar in één, namelijk Palestina. Israël had zich trouwens in 2005 eenzijdig teruggetrokken uit Gaza met als doel de Gazastrook aan Palestijns bestuur toe te vertrouwen. Het mag duidelijk zijn dat deze handreiking van Israël geen vrede teweeg heeft gebracht en ook geen vertrouwen geeft tot een nieuw Palestijns bestuur. Want ook de meer gematigde Fatah partij neemt geen genoegen met een tweestaten-oplossing. Tijdens de massaslachting op 7 oktober werd continu Allah Akbar geroepen, de term voor de Jihad, de ‘heilige oorlog’. Het land Israël moet opnieuw onderworpen worden aan de Islam, aan Allah. Het is ten diepste een strijd tegen de God van Israël en Zijn Heilsplan met Zijn volk waarin de hele wereld delen zal. Dat het geen intern conflict is blijkt uit de omringende landen als Iran, Quatar en Syrië die milities leveren en wapens en dergelijke financieren.

Polarisatie en antisemitisme

De oorlog tussen Israël en Hamas heeft wereldwijde gevolgen en leidt mede door de (sociale) media tot meer polarisatie en antisemitisme. Vele pro Palestijnse demonstraties worden gehouden en zelfs in de Tweede Kamer klonk de kreet “From the River to the sea, Palestine will be free”. Het antisemitisme laait op (818% bron CIDI) tot grote angst van de Joodse gemeenschap, Joden durven niet meer herkenbaar als Jood over straat en naar school te gaan. In Amsterdam zijn Joodse scholen uit veiligheidsoverwegingen gesloten geweest en is de beveiliging rondom Joodse instellingen en activiteiten waarbij Joodse organisaties betrokken zijn, opgeschroefd.

Bid voor Israël en sta op tegen antisemitisme!

Als gemeente van Christus mogen wij ons niet afzijdig houden, maar moeten we de nood van het Joodse volk, de (christelijke) Arabieren en andere minderheden in Israël die vreedzaam willen leven bij God brengen. God alleen kan en zal eens vrede brengen als de Vredevorst naar de wereld komen zal. In Deuteronomium (zie hoofdstuk 32) is al voorzegt dat Israël verstrooit en benauwd zal worden, maar God zelf zal uiteindelijk Zijn volk verlossen om Zijns Naams wil. Blijf bidden voor Israël en voor Jezus wederkomst, Maranatha, ja kom Heere Jezus! Naast bidden moeten wij ook opstaan tegen iedere vorm van antisemitisme en antizionisme. Vrijdag 17 en zaterdag 18 november is de synode van de PKN bijeengeweest. Eddo Verdoner, nationaal coördinator antisemitismebestrijding, heeft op deze synode gesproken. De Protestantse Kerk heeft inmiddels een ‘krachtig nee’ tegen Jodenhaat en een ‘krachtig ja’ voor dialoog, samenwerking en begrip gepubliceerd. Hierbij de oproep aan een ieder om de daad bij het woord te voegen en daarbij te leven met een geopende Bijbel.

Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenbolken waarheen u gegaan bent. …….Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. …….Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik Uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mijn zijn en Ik zal een God voor u zijn. (Ezechiël 36:22-28)

Achtergrond (misleidende begrippen media toegelicht)

Palestina: regelmatig wordt deze term gebruikt als gebiedsaanduiding voor de Palestijnse staat die aan de Palestijnen zou toebehoren. Tot op de dag van vandaag bestaat er echter geen staat Palestina. Alleen de staat Israël is internationaal erkend en wettig. Palestina was tot de oprichting van de staat Israël in 1948 een gebiedsaanduiding en de Arabieren hebben in alle onderhandelingen en voorgestelde plannen nooit ingestemd met de voorgestelde Palestijnse staat, terwijl wel de staat Jordanië is opgericht.

Palestijnen: De Palestijnen zijn een kunstmatig gecreëerd volk dat in werkelijkheid niet bestaat. Tot 1948 werden alle inwoners van Palestina dat onder Brits mandaat viel Palestijnen genoemd. Dat gold voor iedereen die daar woonde, Arabieren, Joden, Druzen, Bedoeïen, zigeuners en andere minderheden. Er was helemaal geen sprake van een zogenaamd Arabisch Palestijns volk.

Bezette gebieden: De gebieden die bij de oprichting van de staat Israël werden toebedeeld voor de op te richten Palestijnse staat en de gebieden die in voorgaande oorlogen door Israël op Jordanië zijn veroverd en onder Israëlisch bestuur vallen. Volgens het internationaal recht zijn dit echter geen bezette gebieden, omdat er nooit sprake is geweest van een Palestijnse staat en dus kan deze ook niet bezet zijn. De term betwiste gebieden zou beter op zijn plaats zijn. Opgemerkt moet worden dat in deze gebieden in Bijbelse tijden en sinds de verstrooiing van Joden na 70 na Chr. altijd Joden naast Arabieren en andere minderheden gewoond hebben.

Kolonisten: De Joodse inwoners van het Bijbelse Judea en Samaria dat in deze tijd wordt aangeduid met de Westbank, Westelijke Jordaanoever (bezette gebieden). Een aantal van hen woont in illegale nederzettingen. De roep klinkt dat ook zij de Palestijnen willen verdrijven en een bedreiging vormen voor de vrede. Het overgrote geheel woont hier echter legaal en wil vreedzaam met de Arabieren leven. In diverse media worden al deze Joodse inwoners zonder nuancering als kolonisten bestempeld en regelmatig in een kwaad daglicht gezet. Zij worden zelfs als andere extremistische groep tegenover de terroristische organisaties als Hamas gezet.

Voor meer informatie omtrent Israël bevelen wij de organisatie Christenen voor Israël van harte bij u aan.